SBM KEN Ursynów; Twoja Spółdzielnia


Idź do treści

wizytówka spółdzielni

spółdzielnia

Rejestracja.
SBM "KEN - Ursynów" jest spółdzielnią mieszkaniową. Jest wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 103440 pod adresem: Al. KEN 19/180, 02-797 Warszawa.

Statut Spółdzielni.
Przedmiot działalności, sposób reprezentowania oraz strukturę i zakres organów Spółdzielni określa STATUT Spółdzielni, którego tekst jednolity został przyjęty przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 18 sierpnia 2021r.

Walne Zgromadzenie.
Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć wszyscy członkowie spółdzielni. Uchwały i decyzje od 2008 roku są podejmowane większością głosów obecnych. Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd, Radę Nadzorczą i 1/10 członków. Przynajmniej raz w roku Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, by zatwierdzić roczne sprawozdania finansowe i z działalności, podjąć uchwały w sprawie nadwyżki lub straty Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, udzielić absolutorium Członkom Zarządu. Ponadto Walne Zgromadzenie wybiera członków Rady Nadzorczej, rozpatruje wnioski i zgłoszone projekty uchwał, dokonuje zmian Statutu.

Rada Nadzorcza.
Rada Nadzorcza składa się z 5 członków Spółdzielni. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Członkiem Rady Nadzorczej można być 2 kadencje. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przynajmniej raz na 3 miesiące. Rada Nadzorcza dokonuje m.in. okresowej oceny działalności Zarządu Spółdzielni, zatwierdza struktury organizacyjne Spółdzielni, zajmuje się uchwalaniem regulaminów i zasad gospodarki finansowej Spółdzielni, wybiera członków Zarządu.

Zarząd Spółdzielni.
Zarząd Spółdzielni składa się z 2 osób. Zarząd reprezentuje i kieruje działalnością Spółdzielni. Z działalności sporządza sprawozdania roczne i sprawozdania finansowe.

Budynek, Grunt.
Spółdzielnia jest właścicielem jednego budynku przy Al. KEN 19 w Warszawie. Spółdzielnia posiada prawo wieczystej dzierżawy do 97,8% gruntu (Nr Księgi Wieczystej: WA2M/00204174/1), na pozostałe 2,2% gruntu - prawo użytkowania (Nr Księgi Wieczystej: WA5M/00460824/6). Obecnym właścicielem tego pasa gruntu jest Skarb Państwa. Właściciele lokali posiadają spółdzielcze własnościowe prawa do lokali i miejsc postojowych.

Administrowanie.
Budynkiem przy Al. KEN 19 w Warszawie administruje Zarząd spółdzielni SBM "KEN - Ursynów"


strona główna | spółdzielnia | administracja | dokumenty | aktualności | forum | galeria | kontakt | logowanie | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego