SBM KEN Ursynów; Twoja Spółdzielnia


Idź do treści

regulamin rady nadzorczej

dokumenty

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SBM „KEN – URSYNÓW”

§ 1.

1. Rada Nadzorcza Spółdzielni, zwana dalej „Radą” działa na zasadach określonych w Ustawie z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze, Dz.U. 1982 nr 30, poz. 210 z późn. zm.), Ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz.U. 2001 nr 4, poz. 27 z poźn. zm.), Statutu Spółdzielni SBM „KEN – Ursynów” oraz niniejszego Regulaminu.
2. Rada jest statutowym organem SBM „KEN – Ursynów”, sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.
3. Liczbę członków Rady, sposób ich wyboru i odwołania, kadencję oraz szczegółowy zakres działania określa statut SBM „KEN – Ursynów” w §§ 56-62 i 70-72.
4. Rada na pierwszym posiedzeniu, które zwołuje i któremu przewodniczy przewodniczący Walnego Zgromadzenia wybierającego Radę, konstytuuje się i wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

§ 2.

1. Posiedzenie Rady zwołuje przewodniczący lub jego zastępca co najmniej raz na kwartał.
2. Posiedzenie Rady powinno być zwołane także na wniosek każdego członka Rady lub na wniosek Zarządu w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.
3. Posiedzenie prowadzi przewodniczący Rady lub jego zastępca, który otwiera posiedzenie, uzgadnia porządek obrad i stwierdza wymaganą obecność członków, co uprawnia Radę do podejmowania ważnych uchwał.
4. Członkowie Rady mogą, po przegłosowaniu na posiedzeniu, zmienić porządek obrad, a w uzasadnionych przypadkach skreślić z porządku obrad przyjęte punkty.
5. W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz zaproszeni goście.

§ 3.

1. Uchwały Rady są ważne, jeżeli zostały podjęte przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby jej członków, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów uwzględnia się tylko oddane głosy „za” i „przeciw” uchwale. Przy równej liczbie głosów oddanych ”za” i „przeciw” rozstrzyga głos przewodniczącego (lub pod jego nieobecność – zastępcy). Głosowanie jest jawne. Rada może ponadto uchwalić głosowanie tajne na żądanie co najmniej 2 członków Rady obecnych na posiedzeniu.

§ 4.

Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokół z posiedzenia podpisuje Przewodniczący lub jego Zastępca oraz Sekretarz Rady.

§ 5.

Członek Rady nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie wyłącznie jego dotyczącej.

§ 6.

Wybór przez Radę członków Zarządu odbywa się zgodnie z postanowieniami § 33 i §§ 64,65 Statutu Spółdzielni.

§ 7.

Regulamin niniejszy przyjęty został przez Walne Zgromadzenie SBM „KEN –Ursynów” w dniu 25 maja 2010 roku.- REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SBM (25 maj 2010)

strona główna | spółdzielnia | administracja | dokumenty | aktualności | forum | galeria | kontakt | logowanie | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego